Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

W sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli...zakończona

Od 10 do 12 lutego 2016 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.):
ust. 4 - W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
ust. 6 - Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
W związku z cytowanymi powyżej fragmentami wymienionej ustawy, organ prowadzący zobowiązany jest do podjęcia uchwały określającej kryteria naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz odpowiadającej im liczby punktów.
23 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), która począwszy od roku szkolnego 2016/2017 wprowadza m. in. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich.
W związku z powyższym, organ prowadzący aby dostosować uchwałę do obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do ujęcia w uchwale określającej kryteria naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego także sześciolatków.

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie