Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Przyjęcia zasad odpłatności w mieszkaniach chronionychzakończona

Do 9 lutego br. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój mogły składać uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad odpłatności w mieszkaniach chronionych.

Prowadzenie mieszkań chronionych o różnym charakterze przeznaczenia jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17.ust.1 pkt.12 ustawy o pomocy społecznej).
Głównym celem mieszkań jest usamodzielnianie życiowe osób, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu.
Ustawa o pomocy społecznej w art. 97 mówi o obowiązku ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Osoby u których dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego / obecnie dochód na osobę w rodzinie to kwota 514,00  - 150% - 771,00 zł , a osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00zł  -  150% - 951,00zł / nie będą ponosić odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Osoby o dochodach wyższych będą zobowiązane do procentowego ponoszenia odpłatności. Ustalanie sytuacji rodzinnej i materialnej będzie na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
 

Pobierz/ przeczytaj:

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie