Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Nowe zasady dotacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnejzakończona

Projekt uchwały w sprawie zmiany „Zasad przyznawania dotacji celowych  ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” był tematem konsultacji, które prowadzone były w terminie od 17 do 24 listopada 2015roku.

Miasto Jastrzębie-Zdrój ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które stanowią dochody budżetu miasta, dofinansowuje zadania realizowane przez osoby fizyczne z zakresu ochrony środowiska takie, jak zakup i montaż niskoemisyjnych kotłów grzewczych czy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach państwowego monitoringu środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach dokonuje oceny, jakości powietrza w województwie śląskim. W wyniku utrzymujących się w Aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 opracowany został dla miasta Jastrzębie-Zdrój program ochrony powietrza mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych. Głównym celem postawionym w tym programie jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa śląskiego poprzez realizację zadań polegających na likwidacji niskiej emisji, która to jest główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych PM10 i PM2,5.
Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w Załączniku nr 1 dotychczasowej uchwały polegające na wprowadzeniu zapisu o spełnieniu przez dofinansowany kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji wg obowiązującej Polskiej Normy w klasie 4 i 5. Kotły posiadające klasę 4 lub 5 spełniają, bowiem zaostrzone wymagania w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym do poprawy, jakości powietrza oraz zdrowia społeczeństwa. Zmiany dotyczą również zwiększenia kwoty dotacji dla inwestycji polegających na zakupie i montażu ogniw fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła oraz podłączeniach budynków do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Podejmowane działania mają zachęcić mieszkańców do montażu tych urządzeń w swoich gospodarstwach domowych, co w efekcie przyczyni się to do systematycznej poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w proponowanych zasadach przyznawania dotacji będzie realizowane w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Przeczytaj:

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie