Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta zakończona

Szanowni Państwo,

Przedkładamy projekt uchwały dotyczący ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 29.07.2015 r. stwierdzono nieważność uchwały Nr XI.71.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18.06.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w całości, jako niezgodnej z art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) w zakresie:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie  selektywnego  zbierania  i  odbierania  lub  przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.443.2015
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 07.09.2015 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarządzam

§ 1
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały Rady Miasta

§ 2

1. Określa się:
a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 09.09.2015 r.
b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 16.09.2015 r.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały Rady Miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 5
Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§ 6
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7
Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz, przeczytaj konsultowany projekt uchwały

Przeczytaj protokół z konsultacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie