Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacja w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta zakończona

Szanowi Państwo, 

Przedkładamy poniżej projekt uchwały dotyczący zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Projekt uchwały jest odpowiedzią na wniosek jastrzębskich organizacji pozarządowych.

Opinie do konsultowanego dokumentu należy składać na piśmie, w terminie do 24.07.2015 roku w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.

 

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.335.2015
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt.19 i art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 j.t. z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

zarządzam

§ 1
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu Uchwały.

§ 2
Określa się:
a) termin rozpoczęcia konsultacji od 13.07.2015 r.
b) termin zakończenia konsultacji do 24.07.2015 r.

§ 3
Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu Uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: www.jastrzebie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4
Za przygotowanie i przeprowadzenie w/w konsultacji odpowiada Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.
 

§ 5
Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§ 6
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń.

§ 7
Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki.                             

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Pobierz i przeczytaj konsultowany projekt uchwały w sprawie zasad i trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zobacz i przeczytaj protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie