Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje w sprawie parkowania pojazdów i należnych opłat z tego tytułuzakończona

Szanowni Państwo,

Przedkładamy projekt uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój, w zakresie wysokości opłat pobieranych za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. W związku z licznymi postulatami kierowców parkujących pojazdy w strefie płatnego parkowania, którzy wnioskują o wprowadzenie opłaty parkingowej za pół godziny parkowania, ponieważ ten czas w zupełności wystarcza im na zrobienie drobnych zakupów lub np. skorzystanie z bankomatu, proponuje się wprowadzenie opłaty za pół godziny parkowania, w wysokości 1,00 zł, co stanowi połowę kwoty należnej za parkowanie pojazdu w czasie jednej godziny.

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.269.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

dnia. 17 czerwca 2015 roku

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na postawie art. 5a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządzam

 

§1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§ 2

Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 22 czerwca 2015 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 30 czerwca 2015 r.

 

§ 3

Forma konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian wyżej wymienionego projektu uchwały.

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz, przeczytaj konsultowany projekt w sprawie parkowania

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie